Osama Abdulhameed Abu Al-Makarim
Osama Abdulhameed Abu Al-Makarim


Email: samc@KSU.EDU.SA
Website: http://samc.ksu.edu.sa/