Osama Abdulhameed Abu Al-Makarim
Osama Abdulhameed Abu Al-Makarim


Email: [email protected]
Website: http://samc.ksu.edu.sa/